top of page

​Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld zal u uitgenodigd worden voor één of meer kennismakingsgesprekken (intakegesprekken). Daarin zal ik met u nagaan of uw hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod en of er een goede “match” is  tussen de cliënt en de therapeut. Vervolgens zal op basis van deze intakegesprekken in gezamenlijk overleg een diagnose, een behandelingsplan en behandeldoelen worden opgesteld.


De behandeling zal met algemene klachtenlijsten en ROM-metingen ( routine outcome measurement ) gevolgd worden. Dat houdt in dat de voortgang van de therapie en de klachten van de cliënt vooraf, tijdens en bij afsluiting van de behandeling gemeten zal worden door het invullen van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.De gesprekssessies vinden meestal wekelijks of twee wekelijks plaats, afhankelijk van de problematiek. Naast therapie sessies in de praktijk zijn online consulten ook mogelijk. De voortgang van de therapie zal in gezamenlijk overleg om de zoveel tijd geëvalueerd worden. Dit om na te gaan of de doelen gehaald zijn en of er eventueel een nieuw behandelplan voor de komende tijd opgesteld moet worden.

bottom of page